آوای انتظار حسام الدین سراج(Visited 978 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 عقل و عشق (1) 38697
1 عقل و عشق (2) 38698
2 داغ جنون (1) 38699
3 داغ جنون (2) 38700
4 داغ جنون (3) 38701
5 داغ جنون 38702
6 قصه گیسو (1) 38703
7 قصه گیسو (2) 38704
8 قصه گیسو (3) 38705
9 قصه گیسو 38706
10 ماه (1) 38707
11 ماه (2) 38708
12 ماه (3) 38709
13 ساقی گلرخ (1) 38710
14 ساقی گلرخ (2) 38711
15 ساقی گلرخ (3) 38712
16 سرو خوش بالا 38713
17 سرو خوش بالا (1) 38714
18 سرو خوش بالا (2) 38715
19 سرو خوش بالا (3) 38716
20 تکنوازی تار (1) 38717
21 تکنوازی تار (2) 38718
22 قصه گیسو 55075
23 داغ جنون 55076
24 تکنوازی 55077
25 سرو خوش بالا 55078
26 ساقی گلرخ 55079
27 عقل و عشق 55080
28 ماه 55081
29 تکنوازی 83567
30 سرو خوش بالا 83500
31 ساقی گلرخ 83491
32 ماه 83421
33 قصه گیسو 3 83386
34 قصه گیسو 2 83385
35 قصه گیسو 1 83384
36 داغ جنون 2 83330
37 داغ جنون 1 83329
38 عقل و عشق 2 83261
39 عقل و عشق 1 83260
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار