آوای انتظار فرهنگ شریف(Visited 574 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 اصفهان 39114
1 بداهه ابوعطا 39115
2 بداهه ابوعطا (1) 39116
3 بداهه ابوعطا (2) 39117
4 بداهه ابوعطا (3) 39118
5 ابوعطا 39119
6 ابوعطا (1) 39120
7 ابوعطا (2) 39121
8 ابوعطا (3) 39122
9 ساز و ابوعطا (1) 39123
10 ساز و ابوعطا (2) 39124
11 ساز و ابوعطا (3) 39125
12 تکنوازی ابوعطا 39126
13 تکنوازی ابوعطا (1) 39127
14 تکنوازی ابوعطا (2) 39128
15 تکنوازی ابوعطا (3) 39129
16 بیات اصفهان 39130
17 بیات اصفهان (1) 39131
18 بیات اصفهان (2) 39132
19 بیات اصفهان (3) 39133
20 بیات اصفهان (4) 39134
21 تکنوازی اصفهان 39135
22 تکنوازی اصفهان (1) 39136
23 تکنوازی اصفهان (2) 39137
24 تکنوازی اصفهان (3) 39138
25 بداهه نوازی 39139
26 بداهه نوازی (1) 39140
27 بداهه نوازی (2) 39141
28 بداهه نوازی (3) 39142
29 تکنوازی (1) 39143
30 تکنوازی (2) 39144
31 تکنوازی (3) 39145
32 دستگاه ابوعطا 39146
33 دستگاه ابوعطا (1) 39147
34 دستگاه ابوعطا (2) 39148
35 دستگاه ابوعطا (3) 39149
36 اصفهان 5 83369
37 اصفهان 4 83368
38 اصفهان 3 83367
39 اصفهان 2 83366
40 اصفهان 1 83365
41 ابوعطا 5 83254
42 ابوعطا 4 83253
43 ابوعطا 3 83252
44 ابوعطا 2 83251
45 ابوعطا 1 83250
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار