آوای انتظار مسعود جاهد(Visited 1,032 times, 1 visits today)

برای فعال‌سازی کد آوای انتظار موردنظر خود را به 8989 ارسال نمایید.


# نام آوای انتظار کد فعال‌سازی دانلود زنگ موبایل
0 مرغ سحر (1) 39054
1 مرغ سحر (2) 39055
2 مرغ سحر (3) 39056
3 مرغ سحر (4) 39057
4 تمنای دل (1) 39058
5 تمنای دل (2) 39059
6 تمنای دل (3) 39060
7 تمنای 39061
8 پیش درآمدپری کجای (1) 39062
9 پیش درآمدپری کجای (2) 39063
10 پیش درآمدپری کجای (3) 39064
11 پری کجایی 39065
12 پری کجایی (1) 39066
13 پری کجایی (2) 39067
14 پری کجایی (3) 39068
15 پری 39069
16 پیش درآمد آسمون (1) 39070
17 پیش درآمد آسمون (2) 39071
18 آسمون با من وتو 39072
19 آسمون با من وتو (1) 39073
20 آسمون با من وتو (2) 39074
21 آسمون با من وتو (3) 39075
22 آسمون 39076
23 زهره (1) 39077
24 زهره (2) 39078
25 پیش درآمد دوست (1) 39079
26 پیش درآمد دوست (2) 39080
27 دوست دارم 39081
28 دوست دارم (1) 39082
29 دوست دارم (2) 39083
30 دوست دارم (3) 39084
31 دوستی 39085
32 موی سپید 39086
33 موی سپید (1) 39087
34 موی سپید (2) 39088
35 موی سپید (3) 39089
36 سپید 39090
37 دل تنگ (1) 39091
38 دل تنگ (2) 39092
39 دل تنگ (3) 39093
40 زندگی 39094
41 زندگی (1) 39095
42 زندگی (2) 39096
43 زندگی (3) 39097
44 زندگانی (1) 39098
45 زندگانی (2) 39099
46 زندگانی (3) 39100
47 آسمون پر ستاره 39101
48 آسمون پر ستاره (1) 39102
49 آسمون پر ستاره (2) 39103
50 آسمون پر ستاره (3) 39104
51 درویش 39105
52 درویش (1) 39106
53 درویش (2) 39107
54 درویش (3) 39108
55 درویش و نی 39109
56 درویش و نی (1) 39110
57 درویش و نی (2) 39111
58 درویش و نی (3) 39112
59 درویش و نی (4) 39113
60 آسمون پر ستاره 82559
61 درویش 82560
62 مرغ سحر 82561
63 زهره 83598
64 زندگی2 83596
65 تمنای دل 83569
66 پری کجایی 83462
67 موی سپید 83446
68 گل مریم 83399
69 دوست دارم 83362
70 دلتنگی 83356
71 آسمون 83265
هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار تومان است.


آخرین آواهای انتظار