هزینه سرویس

هزینه ماهیانه آوای انتظار 300 تومان است.